Diagnoza i naprawa SSWiN I&HAS znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej; znak DAT.232-29/19

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. Zamawiający:  Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.
 2. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1.  Diagnoza i naprawa uszkodzeń Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu I & HAS opartego na centralach MAP 500 firmy BOSCH zamontowanego w obiektach położonych na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie al. Warszawska 96.
 2. W celu określenia zakresu uszkodzeń oraz zakresu i ilości koniecznych napraw (w tym nakładu pracy, zakresu i ilości uszkodzonych elementów i podzespołów do wymiany), Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej oraz przeprowadzenia diagnozy uszkodzeń powstałych na skutek wyładowania atmosferycznego. W celu dokonania wizji lokalnej oraz przeprowadzenia diagnozy, Muzeum Wsi Lubelskiej umożliwi dostęp do systemu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (dane kontaktowe wskazane w pkt 7).
 3. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i diagnozy uszkodzeń, Wykonawca sporządzi kosztorys naprawy systemu (metodą kalkulacji uproszczonej) oraz załączy ten kosztorys do oferty.
 4. Przed przystąpieniem do w/w prac należy poinformować podmiot, który udzielił gwarancji jakości na system wymieniony w lit. a, oraz uzgodnić z tym podmiotem sposób wykonania diagnostyki systemu.
 5. Oferent powinien posiadać niezbędne do realizacji zadania uprawnienia w tym certyfikat producenta systemu, oraz powinien posiadać autoryzację producenta systemu, o którym mowa w lit. a, w zakresie wykonywania serwisu i napraw tego systemu (w tym dokonywania wymiany części i podzespołów).

 

 1. Termin realizacji zamówienia:12.2019 r

 

 

 1. Kryteria wyboru:

a. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.

Kryterium

Ranga/ Ilość punktów

1)      

Cena oferty  „C”

80 % / 80 pkt

 

2)      

Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych prac oraz użytych materiałów „G”

10 % / 10 pkt

3)      

Termin wykonania zlecenia „T”

10%/10 pkt

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującym wzorem:

P=  C+ G+T

 

gdzie:

P- sumaryczna ilość punktów badanej oferty

C – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena oferty”

G – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

T- ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania”

 

Maksymalna sumaryczna ilość przyznanych punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

Zamawiający ustali liczbę punktów z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

b. W kryterium „Cena oferty” maksymalna ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę oferty. Pozostali oferenci będą oceniani według następującego wzoru:

         najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert

C =                                                                                                       x   80 pkt

          cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej)

W kryterium „cena oferty” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.

 

c.  Za kryterium „Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych prac oraz użytych materiałów” Zamawiający przyzna od 0 (zero) do 10 (dziesięć ) pkt.

Obliczenie wartości punktowej za kryterium „okres gwarancji (…)”, zostanie przeprowadzone na zasadach przedstawionych w poniższej tabeli:

Oferowany okres gwarancji

Przyznana punktacja:

24 miesiące – poniżej 30 miesięcy

0 pkt

30 miesięcy – poniżej 36 miesięcy

5 pkt

36 miesięcy i więcej

10 pkt

W kryterium „okres gwarancji (…)” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 

d. Za kryterium „termin wykonania” Zamawiający przyzna od 0 (zero) do 10 (dziesięć ) pkt.

Obliczenie wartości punktowej za kryterium „termin wykonania (…)”, zostanie przeprowadzone na zasadach przedstawionych w poniższej tabeli:

Termin wykonania

Przyznana punktacja:

do 2.12.2019 r

10 pkt

3.12.2019 r –  9.12.2019 r

5 pkt

10.12.2019 r. – 16.12.2019 r

0 pkt

W kryterium „Termin wykonania (…)” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

e. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy spośród ofert nie odrzuconych- ważnych, zawierających największą sumaryczną ilość punktów (P) i spełniającą wszystkie wymogi zawarte w niniejszym zaproszeniu.

 

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 2. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

a. formularz oferty wykonawcy;

b. kosztorys napraw systemu

c. Certyfikat potwierdzający autoryzację Oferenta do obsługi systemu BOSCH

7. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Andrzej Figiel tel.607 151 139,  adres email: skansen@skansen.lublin.pl

8. Kod CPV: 31625300-6, 45312000-7

9. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ DIAGNOZA I NAPRAWA SSWiN I&HAS”. Nie otwierać przed dniem 22.10.2019 r. godz.  09:30 ” w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96, w terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 09:00

10. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 22.10.2019 r. o godz. 9:30

11. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty wykonawcy
 2. Wzór Umowy
 3. Zaproszenie do składania ofert
 4. RODO