Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 1. Zamawiający:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

– badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym,

 – badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym.

Zakres i realizacja badania powinny być zgodne z przepisami prawa, w tym ustawy dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351), ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2019 poz. 1421) oraz ustawy z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 Nr 157 poz.1240 z późn. zm).

 1. Termin realizacji zamówienia:

– badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 w terminie do dnia 30.05.2020 r.,

– badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 w terminie do dnia 30.05.2021 r.,

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

– posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykazał, iż należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, minimum dwie usługi polegające na badaniu sprawozdania finansowego instytucji kultury oraz załączy dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie.

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 2. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 3. formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1);
 4. oświadczenia firmy audytorskiej o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa wart. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
 5. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe) (Załącznik nr 2)
 6. wykaz usług (Załącznik nr 3)
 7. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Grażyna Migdal –  tel. 81 533 85 13 wew. 13

adres email: skansen@skansen.lublin.pl

     13. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Muzeum Wsi Lubelskiej za rok obrotowy 2019 oraz 2020. Nie otwierać przed dniem 18.09.2019 r. godz. 09.00” w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96, w terminie do dnia 18.09.2019 r. do godz. 08.30. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

    14. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.09.2019 r. o godz. 09.00

 

    15. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe Muzeum, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

    16. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

     17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz oferty wykonawcy
 2. Wykaz osób
 3. Wykaz usług
 4. Wzór umowy
 5. Rodo