Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o suchej kl. I i II, w ogólnej ilości 57,228 m3 z dostawą do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem na wskazane miejsce. Znak DAT.232-1/19

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

  1. Zamawiający:
    Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o suchej kl. I i II w ogólnej ilości 57,228 m3

Kod CPV 03410000-7

3. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019r.

4. Kryteria wyboru: najniższa cena – cena 100%

5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
6. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
a)       Formularz oferty wykonawcy
b)       Formularz ofertowy (Załącznik nr. 1 )

7. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Paweł Wawrzyńczyk   tel. 605 494 696, adres email: skansen@skansen.lublin.pl

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na dostawę tarcicy do MWL”. Nie otwierać przed dniem 11.01.2019 r. godz. 11:00” w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96, w terminie do dnia 11.01.2019r. do godz. 10:45.

9. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 11.01.2019 r. o godz. 11:00.

10. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Dokumenty w załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz Oferty Wykonawcy
  3. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1
  4. Wzór umowy

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (dopiskiem „ Oferta na dostawę tarcicy do MWL. Nie otwierać przed dniem 11.01.2019 r. godz. 11:00”) w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96,  w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. do godz. 10:45.