Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazu do kotłowni gazowych wraz z projektem technologicznym i uzgodnieniami w budynkach: dwór z Leonina, stajnia podworska, ratusz z Głuska, dwór z Huty Dzierążyńskiej i budynek biurowy znajdujących się na terenie MWL wraz z pozwoleniem na budowę.

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 1. Zamawiający:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazu do kotłowni gazowych wraz z projektem technologicznym i uzgodnieniami w budynkach: dwór z Leonina, stajnia podworska, ratusz z Głuska, dwór z Huty Dzierążyńskiej i budynek biurowy ZAT-1/a znajdujących się na terenie MWL wraz z pozwoleniem na budowę. obejmującej w szczególności:

– mapę do celów projektowych z uzgodnieniem trasy z Zespołem Uzgodnień         Dokumentacji Projektowej (ZUD)

– projekt budowlany instalacji gazu przeprowadzonej od punktu redukcyjno – pomiarowego do 5-ciu kotłowni na terenie MWL

–  projekt wewnętrznej instalacji gazowej w w/w budynkach

–  projekt technologiczny wymiany kotłów olejowych na gazowe z doborem automatyki, systemu kominowego i systemu detekcji gazu

      –   projekt instalacji elektrycznej: rozdzielnia główna, instalacja zasilania urządzeń          elektrycznych, system zabezpieczeń elektrycznych, oświetlenie , uziemienie (tam      gdzie zajdzie potrzeba)

      –   kosztorys inwestorski

      –   przedmiar robót

–  niezbędne uzgodnienia branżowe

      –  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

 

Kod CPV – 45333000-0

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r
 2. Kryteria wyboru: Cena 100%
 3. Warunki udziału w postępowaniu.

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie

 

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę

upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 

 1. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 • formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1)
 • uprawnienia budowlane w branży sanitarnej
 • zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Wiesław Szajewski-  tel. 81 533 85 13 wew. 49

adres email: skansen@skansen.lublin.pl

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie dokumentacji instalacji gazowej w MWL. Nie otwierać przed dniem 28.08.2019r. godz. 09.00” w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96, w terminie do dnia 28.08.2019r. do godz. 08.30

 

 1. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.08.2019 r. o godz. 09.00

 

 1. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz oferty wykonawcy
 2. Wzór umowy
 3. Rodo