Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazu do kotłowni gazowych wraz z projektem technologicznym i uzgodnieniami w budynkach: dwór z Leonina, stajnia podworska, ratusz z Głuska, dwór z Huty Dzierążyńskiej i budynek biurowy znajdujących się na terenie MWL wraz z pozwoleniem na budowę- znak sprawy DAT.232- 21/19

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „ wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazu do kotłowni gazowych wraz z projektem technologicznym i uzgodnieniami w budynkach: dwór z Leonina, stajnia podworska, ratusz z Głuska, dwór z Huty Dzierążyńskiej i budynek biurowy znajdujących się na terenie MWL wraz z pozwoleniem na budowę- znak sprawy DAT.232- 21/19 wyłoniony został następujący wykonawca: JJ PROJEKT JAROSŁAW JUNG, 20-583 Lublin, ul. Koralowa 11/34 – cena oferty  23 500,00 zł netto.