Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; znak O.232-2/18

W postępowaniu została wybrana oferta złożona przez konsorcjum firm: Impel Defender Security Partner Sp. z o.o., Sp. k. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Facility Services Sp. z o.o. , ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. k., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, ITM Poland S.A.- ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Wykonawca

Kryterium – cena (ilość pkt)

Bako Ochrona Sp. z o.o., ul. Krzemionki 4, 20-314 Lublin

94,93

 Konsorcjum firm: Impel Defender Security Partner Sp. z o.o., Sp. k. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Facility Services Sp. z o.o. , ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. k., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, ITM Poland S.A.- ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

100,00