Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na wynajem lokalu usługowego wraz z przynależnym terenem, celem świadczenia usług gastronomicznych i sprzedaży posiłków przygotowanych poza ww. lokalem Znak sprawy: DP.232-1a/19

 1. WYNAJMUJĄCY

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin

 

 1. PRZEDMIOT WYNAJMU (INFORMACJE O OBIEKCIE, WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH)

 

Informacje o obiekcie:

Lokal usługowy wraz z przynależnym terenem przeznaczonym na świadczenie usług gastronomicznych obsługujących ruch turystyczny w Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

 1. Lokal usługowy mieści się w drewnianym budynku zlokalizowanym na terenie ekspozycji Muzeum Wsi Lubelskiej w obrębie sektora Roztocze (lokalizacja i zdjęcie w załączniku)

Powierzchnia całkowita lokalu – ok. 69 m2 (schemat w załączeniu)

1)           Sala konsumpcyjna

2)           Zaplecze        

3)           Sala bufetowa

4)           Przedsionek   

5)           Zaplecze        

 

15,5 m2

12, 7 m2

29 m2

6,2 m2

5,6 m2

Instalacje w obiekcie:

 • wodno-kanalizacyjna (ciepła woda – terma)
 • elektryczna
 • instalacja PPOŻ (czujki w każdym pomieszczeniu)
 • Internet (stały dostęp) + WiFi muzealne

 

Wyposażenie: do wglądu podczas wizji lokalnej.

 

 1. Powierzchnia terenu przynależnego przeznaczona na letni ogródek: ok. 312 m2
 2. Sanitariaty – w odległości 25 m od obiektu (damski, męski + wydzielony dla personelu).
 3. Wjazd i parkowanie (warunki zapewnione Najemcy): od al. Warszawskiej przez tzw. białą bramę (Najemca otrzyma 1 pilot do bramy), parkowanie (do dyspozycji Najemcy zostaną wyznaczone 2 msc. parkingowe przy zapleczu ogrodniczym).

 

Warunki świadczenia usług gastronomicznych:

 • Wymagana oferta gastronomiczna związana z charakterem Muzeum: tradycyjna kuchnia polska (np. pierogi, gołąbki, bigos, kasza gryczana, kaszanka, kopytka, golonka, kotlet schabowy, kotlet mielony, kiełbasa smażona/gotowana, placki ziemniaczane, zupy [żurek, barszcz biały, kapuśniak, krupnik, barszcz czerwony, rosół, zupa pomidorowa, zupa ogórkowa, zupa grzybowa, zupa grochowa, chłodnik, flaki], ziemniaki gotowane, buraczki zasmażane, śledzie, marchewka z groszkiem, racuchy z jabłkami, ciasta: makowiec, szarlotka, sernik, ciasto drożdżowe, kompot);
 • Świadczenie usług gastronomicznych będzie się odbywało na zasadzie sprzedaży gotowych posiłków przygotowywanych poza wynajmowanym lokalem;
 • Możliwa sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa (wymagana koncesja).
 • Zapewnienie możliwości przyjęcia i obsłużenia jednorazowo grup wycieczkowych.
 • Stosowanie przy serwowaniu posiłków i napojów jednorazowych opakowań (naczyń i sztućców) ekologicznych z materiałów biodegradowalnych (tj. wykonanych z papieru, materiałów roślinnych, drewna itp.) lub naczyń wielorazowych.
 • Zapewnienie wystroju wnętrza nawiązującego do charakteru wynajmowanego Obiektu.
 • Aranżacja letniego ogródka harmonizująca z otoczeniem tj. wykorzystanie stołów i ław z naturalnych materiałów (drewno, wiklina, metal itp.) w stonowanej kolorystyce oraz jednakowe, jednolite parasole w stonowanej kolorystyce.

 

 

Koszty związane z najmem i ze świadczeniem usługi (obciążające Najemcę):

 

 • czynsz: płatny w miesiącach świadczenia usług gastronomicznych, tj. kwiecień – październik, z góry, do dnia 15 każdego miesiąca;

oferowany czynsz nie może być niższy niż 2000 zł brutto/miesiąc.

 • koszty niezbędne do uruchomienia lokalu, m. in.: wyposażenie zaplecza gospodarczego, doposażenie w meble, zagospodarowanie letniego ogródka – wg. potrzeb Najemcy;
 • koszty zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy wg danych wskazanych przez podlicznik zamontowany w wynajmowanym Obiekcie (koszty energii elektrycznej będą płatne przez Najemcę przez cały okres obowiązywania umowy, na podstawie rzeczywistego zużycia energii w oparciu o wskazania podlicznika oraz aktualnej ceny energii elektrycznej obowiązującej w umowie zawartej pomiędzy Wynajmującym a dostawcą energii. Cena energii elektrycznej na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu wynosi 0,89 zł netto/kWh);
 • koszty zużycia wody i ścieków w okresie trwania umowy wg danych wskazanych przez podlicznik zamontowany w wynajmowanym Obiekcie (koszty zużycia wody i ścieków będą płatne przez Najemcę przez cały okres obowiązywania umowy, na podstawie rzeczywistego zużycia wody w oparciu o wskazania podlicznika oraz aktualnej ceny wody i ścieków obowiązującej w umowie zawartej pomiędzy Wynajmującym a dostawcą wody i odbiorcą ścieków. Cena wody na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu wynosi 4,81 zł netto/ m3 Cena ścieków na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu wynosi 5,19 zł netto / m3 );
 • wywóz nieczystości w okresie kwiecień – październik (130 zł/miesiąc lub wywóz we własnym zakresie);
 • sprzątanie wynajmowanego terenu (grabienie liści, sprzątanie śmieci, zapewnienie porządku i czystości);
 • utrzymanie WC dla personelu;
 • bieżące utrzymanie wynajmowanego obiektu w stanie należytym i zdatnym dla celu świadczonej usługi.

Koszty po stronie Muzeum:

 • koszenie terenu wokół obiektu w uzgodnieniu z Najemcą;
 • sprzątanie ogólnodostępnych toalet,
 • remonty obiektu.

 

Frekwencja w Muzeum w 2018 r.:

kwiecień

7510 os.

maj

13327 os.

czerwiec

10455 os.

lipiec

11364 os.

sierpień

13840 os.

wrzesień

13051 os.

październik

8916 os.

 

 • WIZJA LOKALNA

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty (pon.- pt. w godzinach 10:00-13:00, po wcześniejszym dokładnym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Wynajmującego).

 

 1. OKRES WYNAJMU
 2. Czas trwania umowy: od 1 marca 2019 r. do 20 listopada 2021 r.
 3. Obligatoryjny okres świadczenia usługi gastronomicznej: kwiecień – październik.
 4. Proponowane godziny otwarcia (dostosowanie do godzin otwarcia Muzeum):

kwiecień                 10:00 – 17:00

maj – wrzesień       10:00 – 18:00

październik            10:00 – 17:00

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych nieprzerwanie przez okres co najmniej ostatnich 24 m-ce, poprzedzających termin składania ofert w niniejszym postępowaniu – zgodnie ze złożonym przez Oferenta oświadczeniem w formularzu ofertowym.
 3. Brak zalegania przez Oferenta z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postepowaniu przyjmuje się cenę ofertową brutto za miesięczny czynsz najmu, przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w treści ogłoszenia i wykazująca najwyższą cenę brutto za miesięczny czynsz najmu.

 

 • TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.02.2019 r. do godz. 8.30 w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej (I piętro), al. Warszawska 96 (wjazd od ul. Agronomicznej).

 

 • SPOSÓB I FORMA SKŁADANIA OFERT, WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) w zamkniętej kopercie z opisem: „OFERTA NAJMU LOKALU GASTRONOMICZNEGO W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE” – Nie otwierać przed dniem 13.02.2019 r. godz.  09:00”).

 

 1. Oferta powinna zawierać :
 • wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 • wymagane oświadczenia i dokumenty:
 1. aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. pełnomocnictwo do złożenia oferty w imieniu Oferenta, jeżeli umocowanie dla tej osoby nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. d.

 

 1. TERMIN OTWARCIA OFERT
 2. Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie Wynajmującego w dniu 13.02.2019 r. o godzinie 09:00.
 3. Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Wynajmujący powiadomi Oferentów o wyniku postępowania.
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian w niniejszym Ogłoszeniu, jak również
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

 1. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Przed zawarciem umowy, Wynajmujący wymaga wniesienia kaucji pieniężnej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu (brutto), która będzie podlegała zwrotowi na zasadach określonych we wzorze umowy.

 1. WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 • SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYNAJMUJĄCYM

Szczegółowych informacji w sprawie lokalu udziela Pani Agata Kozak, tel. 81 533 85 13 wew. 21, pon.-pt. w godz. 8-14, mail: promocja@skansen.lublin.pl

ZAŁĄCZNIKI: