Dostawa oleju opałowego, do pięciu kotłowni Zamawiającego znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, w ilości szacunkowej 50000 litrów; znak DAT.232-20/18

 1. Zamawiający:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego, zwanego dalej olejem, spełniającego wymogi określone Polską Normą PN – C 96024:2011 lub równoważną, do pięciu kotłowni Zamawiającego znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96, 20 – 824 Lublin, w ilości szacunkowej 50000 litrów.
 2. Jakość dostarczanego oleju opałowego musi odpowiadać obowiązującym w dniu dostawy wymaganiom zawartym w przepisach prawa regulujących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008).
 3. Dostawa oleju będzie odbywać się na każdorazowe zgłoszenie Wykonawcy zapotrzebowania dokonane przez Zamawiającego telefonicznie, e-mailem lub faksem. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zgłaszanie zamówień od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00. Wykonawca potwierdzi niezwłocznie przyjęcie zamówienia w formie pisemnej e-mailem lub fax-em.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować dostawę objętą zgłoszeniem Zamawiającego do wskazanych kotłowni na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej
  w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.00 do 14.00 w terminie do 2 dni roboczych licząc od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. c). Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Olej opałowy dostarczany będzie przez Wykonawcę auto-cysternami o dopuszczalnej masie całkowitej 20 ton (ze względu na stan utwardzenia dróg na terenie Muzeum), które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodne z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami, w tym w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
 6. Auto-cysterny powinny być zaopatrzone w instalacje pomiarową, którą odmierzany będzie olej w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Instalacja pomiarowa (urządzenie pomiarowe) auto-cysterny, powinno posiadać aktualne świadectwo legalizacji / certyfikacji. Do każdej dostawy Wykonawca będzie dołączał dokumenty określone we wzorze umowy.
 7. Tankowanie na terminalu, transport do Zamawiającego i rozładunek musi nastąpić pojazdem zgłoszonym w formularzu ofertowym albo innym pojazdem o parametrach nie gorszych niż pojazd zgłoszony w formularzu ofertowym i spełniającym tożsame wymagania określone przez Zamawiającego w umowie, po uprzedniej jego akceptacji przez Zamawiającego .
 8. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz:

– poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii odpisu ze świadectwa jakości dostarczanego oleju opałowego i zgodności z normą PN-C 96024:2011 lub normą równoważną,  wystawionego nie wcześniej, niż w dniu dostawy oleju opałowego do siedziby Zamawiającego (dokument przekazywany Zamawiającemu wraz z dostawą oleju opałowego, pod rygorem odmowy przyjęcia przez Zamawiającego dostawy),   

 

– dowodu wydania, zawierającego w szczególności: datę tankowania, nr rejestracyjny autocysterny, temperaturę w czasie tankowania, informację do których komór nastąpiło tankowanie  (dokument przekazywany Zamawiającemu wraz z dostawą oleju opałowego, pod rygorem odmowy przyjęcia przez Zamawiającego dostawy),

 

– dokumentu określającego (potwierdzający) cenę netto za 1 litr oleju opałowego obowiązującego u producenta/importera w dniu dostawy, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 1. Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu oleju do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczenia oleju ze środka transportu do kotłowni Zamawiającego.
 2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która będzie dostarczała produkt, próbki oleju opałowego, a w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – do skierowania go do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający zastrzega, iż realizacja przedmiotu umowy w ilości mniejszej niż ta, o której mowa w ust. a, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, w tym w szczególności do żądania odszkodowania czy dochodzenia wykonania całości umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem:

09135100-5  Olej opałowy

 1. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
 2. Termin realizacji zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do  12.2019 roku
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami w toku postępowania:

Pan Wieńczysław  Styczyński  tel. 693 392 929,  adres email: skansen@skansen.lublin.pl

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (oraz opatrzyć dopiskiem: „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO MWL – 2019r – Nie otwierać przed dniem 09.01.2019r. godz.  08:45”) w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96,  w terminie do dnia 09.01.2019 r. do godz. 8:30.
 2. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu  09.01.2019.r o godz. 08:45.

Załączniki :

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty wykonawcy (Załącznik nr 1)
 3. Wykaz pojazdów (Załącznik nr 2)
 4. Wykaz wykonanych dostaw  (Załącznik nr 3)
 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jakości oleju opałowego (Załącznik nr 4)
 6. Wzór umowy (Załącznik nr 5)