Diagnoza i naprawa systemu SSP znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej; znak DAT.232-20/19

Zamawiający:

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

 • Naprawa uszkodzeń systemu sygnalizacji pożaru SSP opartego na centralach INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet zamontowanego w obiektach położonych na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie al. Warszawska 96.
 • W celu określenia zakresu uszkodzeń oraz zakresu i ilości koniecznych napraw (w tym nakładu pracy, zakresu i ilości uszkodzonych elementów i podzespołów do wymiany), Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej oraz przeprowadzenia diagnozy uszkodzeń powstałych na skutek wyładowania atmosferycznego. W celu dokonania wizji lokalnej oraz przeprowadzenia diagnozy, Muzeum Wsi Lubelskiej umożliwi dostęp do systemu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (dane kontaktowe wskazane w pkt 7).
 • Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i diagnozy uszkodzeń, Wykonawca sporządzi kosztorys naprawy systemu (metodą kalkulacji uproszczonej) oraz załączy ten kosztorys do oferty.
 • Przed przystąpieniem do w/w prac należy poinformować podmiot, który udzielił gwarancji jakości na system wymieniony w lit. a, oraz uzgodnić z tym podmiotem sposób wykonania diagnostyki systemu.
 • Oferent powinien posiadać niezbędne do realizacji zadania uprawnienia w tym certyfikat producenta systemu, oraz powinien posiadać autoryzację producenta systemu, o którym mowa w lit. a, w zakresie wykonywania serwisu i napraw tego systemu (w tym dokonywania wymiany części i podzespołów).

3. Termin realizacji zamówienia:09.2019 r

4. Kryteria wyboru:

 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.

Kryterium

Ranga/ Ilość punktów

1)       

Cena oferty  „C”

80 % / 80 pkt

 

2)       

Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych prac oraz użytych materiałów „G”

10 % / 10 pkt

3)       

Termin wykonania zlecenia „T”

10%/10 pkt

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującym wzorem:

P=  C+ G+T

gdzie:

P- sumaryczna ilość punktów badanej oferty

C – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena oferty”

G – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

T- ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania”

 

Maksymalna sumaryczna ilość przyznanych punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

Zamawiający ustali liczbę punktów z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 • W kryterium „Cena oferty” maksymalna ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę oferty. Pozostali oferenci będą oceniani według następującego wzoru:

         najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert

C =                                                                                                       x   80 pkt

          cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej)

W kryterium „cena oferty” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.

 • Za kryterium „Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych prac oraz użytych materiałów” Zamawiający przyzna od 0 (zero) do 10 ( dziesięć ) pkt.

Obliczenie wartości punktowej za kryterium „okres gwarancji (…)”, zostanie przeprowadzone na zasadach przedstawionych w poniższej tabeli:

Oferowany okres gwarancji

Przyznana punktacja:

24 miesięce

0 pkt

30 miesięcy

5 pkt

36 miesięcy i więcej

10 pkt

W kryterium „okres gwarancji (…)” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 • Za kryterium „termin wykonania” Zamawiający przyzna od 0 (zero) do 10 (dziesięć ) pkt.

Obliczenie wartości punktowej za kryterium „termin wykonania (…)”, zostanie przeprowadzone na zasadach przedstawionych w poniższej tabeli:

Termin wykonania

Przyznana punktacja:

Do 20 września

10 pkt

Do 25 września

5 pkt

Do 30 września

0 pkt

W kryterium „Termin wykonania (…)” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy spośród ofert nie odrzuconych- ważnych, zawierających największą sumaryczną ilość punktów (P) i spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

6. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

 • formularz oferty wykonawcy;
 • kosztorys
 • Certyfikat potwierdzający autoryzację Oferenta do obsługi systemu Schrack- Seconet

7. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Andrzej Figiel tel.607 151 139,  adres email: skansen@skansen.lublin.pl

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ DIAGNOZA I NAPRAWA SYSTEMU SSP”. Nie otwierać przed dniem 22.07.2019 r. godz.  10:30 ” w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96, w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 10:00

9. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 22.07.2019 r. o godz. 10:30

10. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

W załączeniu:

 1. Strona startowa
 2. Formularz oferty wykonawcy
 3. Zaproszenie do składania ofert
 4. Wzór umowy
 5. RODO