Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znak O.232-1/17

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znak O.232-1/17.
W postępowaniu została wybrana oferta złożona przez
Bako Ochrona Sp. z o.o., ul. Krzemionki 4, 20-314 Lublin.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta po upływie 5 dni.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny ofert:

 

Wykonawca

Kryterium – cena (ilość pkt)

Konsorcjum firm : Konsalnet Ochrona sp. z o.o.(lider), ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, Konsalnet Security sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa

Konsorcjum firm: Basma Security Sp. z o.o., ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, Cerber Security Sp. z o.o., ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa; Solid Security Sp. z o.o. , ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

Bako Ochrona Sp. z o.o., ul. Krzemionki 4, 20-314 Lublin

100

Konsorcjum firm: ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Security Polska Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. K., Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Monitorig Sp. z o.o. Sp. K., Ślężna 118, 53-111 Wrocław; ITM Poland S.A. ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

96,74

 

 

Konsorcjum firm: Basma Security Sp. z o.o., ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa; Cerber Security Sp. z o.o., ul Wolska 84/86, 01-141 Warszawa, Solid Security Sp. z o.o. ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa:

Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 11.02.2017 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, tj.:

1. Załącznika nr 11 do SIWZ – wykaz osób

2. Informacji z KRK dla Solid Security Sp. z o.o.

3. Zaświadczenia z US dla Solid Security Sp. z o.o

4. Oświadczenia Solid Security Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ

5. Oświadczenia wstępnego Wykonawcy Solid Security Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do godz. 12:00 w dniu 15.02.2017 r. nie złożył brakujących dokumentów.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona, zgodnie z rozdziałem XVII ust. 3 pkt 4 siwz.

 

Konsorcjum firm : Konsalnet Ochrona sp. z o.o.(lider), ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, Konsalnet Security sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa. Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 15.02.2017 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, tj., oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 SIWZ.

Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do godz. 10:00 w dniu 16.02.2017r. nie złożył brakujących dokumentów.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona, zgodnie z rozdziałem XVII ust. 3 pkt 4 siwz.