Odpowiedzi na zapytania Wykonawców odnoszące się do postępowania o zamówienie publiczne na usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; O.232-1/17

Pytanie nr 1

Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.

 

Odpowiedż

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie podjazdu grupy interwencyjnej?

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Rozdz. III ust. 17 SIWZ:

 

Odpowiedź

SIWZ jednoznacznie informuje, że Wykonawca nie musi posiadać grupy interwencyjnej GI do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Pytanie nr 3

Czy podjazdy grupy interwencyjne może wykonywać firma która obecnie świadczy tę usługę? (z (zastrzeżeniem, że wyrazi zgodę i współpraca zostanie sformalizowana)

 

Odpowiedź

Zasady współpracy z firmą realizującą zadania grupy interwencyjnej GI określone są w zał. nr 3 (część III ust. 19) do SIWZ

 

 

 

Pytanie nr 4

Ze względu na zastosowanie procedury opartej na przepisach art. 138 o ust. 2-4 dotyczącej zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwane dalej ,,Ustawą’’) oraz ze względu na brak informacji o przysługujących Wykonawcy środkach ochrony prawnej w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, a naczelną zasadą wynikającą z przepisów ustawy, gdzie ,,zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny  i niedyskryminujący z poszanowaniem art.7 Ustawy’’, wnoszę o zawarcie w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, uprawnienia dla Wykonawców umożliwiających skorzystanie ze środków ochrony prawnej, w sytuacji niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, tj.:

 

,,W okresie trwania niniejszej procedury, Wykonawcom przysługuje uprawnienie dotyczące poinformowania Zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą winien wykonać. Informację Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. W informacji wykonawca powinien wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie informacji. Informację można wnieść  za pośrednictwem faksu, e-maila lub pisemnie. Informację rozpatruje Zamawiający w terminie 5 dni od dnia jego doręczenia (w formie faksu, e-maila lub pisemnie). W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności’’.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie przytacza stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi):

Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest przez samego zamawiającego.

Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.

 

 

 

Pytanie nr 5

Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem.

 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami art. 138g w zw. Z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

 

 

Pytanie nr 6

1. Czy Zamawiający wymaga w zakresie realizacji ochrony monitorowanie sygnałów alarmowych przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy. Jaki charakter ma mieć to monitowanie?

a) czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony do SMA Wykonawcy;

b) czy bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego.

2. Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń monitorujących?

3. Czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale)?

4. Czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę i wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej?

5. Ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż) Wykonawca będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio? Parametr istotny w celu zaplanowania właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących.

 

Odpowiedź

Szczegółowe zasady i zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia został określony w załącznikach nr 1 i nr 4 do SIWZ

 

 

 

Pytanie nr 7

Czy wykaz osób stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ Wykonawca ma obowiązek przedstawić wraz z ofertą czy na etapie podpisywania umowy?

 

Odpowiedź

Wykonawca ma obowiązek przedstawić wykaz osób stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ wraz z ofertą.

 

 

 

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga od Wykonawcy posiadania grupy interwencyjnej o której mowa w Planie Ochrony? Czy tez dopuszcza w tym zakresie udział podwykonawcy tak jak teraz jest świadczona usługa przez obecnego Wykonawcę?

 

Odpowiedź

SIWZ jednoznacznie informuje, że Wykonawca nie musi posiadać grupy interwencyjnej GI do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Andrzej Figiel