Budowa i montaż dwóch dolinowych ruchomych 3-segmentowych przestaw przy wpływie i wypływie rzeki Czechówki na istniejącym ogrodzeniu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; znak: DER-O.232-27/17

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

1. Zamawiający:
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest budowa i montaż dwóch dolinowych ruchomych (umożliwiających otwieranie np. do usunięcia zgromadzonych zanieczyszczeń) 3-segmentowych przestaw przy wpływie (6.271km) i wypływie (7.05km) rzeki Czechówki na istniejącym ogrodzeniu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Konstrukcja ma za zadanie wyeliminować migrację bobrów na obszar skansenu, jednocześnie nie spowoduje ograniczenia przepływu wody i ryb w rzece.

2.2.Zakres prac obejmuje w szczególności:
a/ wykonanie szkicu projektu konstrukcji stalowej (2szt.) o wymiarach:
długość: 670cm ( 2 boczne segmenty po 260cm, środkowy segment: 150cm) z ceownika odwróconego (9x5x0.5cm)
wysokość: do 150 cm – z płaskownika (szer. 7cm,gr.0.5cm) w odstępach co 15 cm
Dla stabilności konstrukcji płaskownik mocujący (szer. 7cm,gr.0.5cm) wzdłuż środkowego pasa przestawy.
b/ budowę i montaż zaprojektowanej konstrukcji wg przedmiotu zamówienia. Zakres robót obejmuje również inne czynności nie wymienione a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przestawy zgodnie z jej przeznaczeniem.
Kod CPV – 45.24.00.00-1

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 27 listopada 2017r.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4.1. zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu zrealizował zamówienia co najmniej jedno z pkt. 2) o podobnym rodzaju i wartości. Za podobne zamówienia zamawiający uzna wykonanie co najmniej jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak przestawa, próg, stopień, śluza, zapora o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto.

Na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego wyżej Zamawiający wymaga złożenia wykazu robót, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Kryteria wyboru: Cena 100%
6. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi minimum 3 lat w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych – od daty ukończenia całości robót, ustalonej w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

8. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
a) formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1)
b) wykaz robót (Załącznik nr 2)

9. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Paweł Wawrzyńczyk- tel. 605 494 696
adres email: skansen@skansen.lublin.pl

10. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na budowę przestaw zabezpieczających migrację bobrów na terenie MWL. Nie otwierać przed dniem 20.10.2017r. godz. 08.30” w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96, w terminie do dnia 20.10.2017r. do godz. 08.00

11. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.10.2017 r. o godz. 08.30

12. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty wykonawcy

Załącznik nr 2 – wykaz robót

Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – wzór umowy