logo portaly facebook

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu: Wymiana pokrycia dachu ze słomy, w obiekcie muzealnym Okólnik z Głodna, znajdującym się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, z zachowaniem jego historycznego układu; znak sprawy DAT.232-17/17 Data: 16-10-2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Wymianę pokrycia dachu ze słomy, w obiekcie muzealnym Okólnik z Głodna, znajdującym się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, z zachowaniem […] Więcej

Budowa i montaż dwóch dolinowych ruchomych 3-segmentowych przestaw przy wpływie i wypływie rzeki Czechówki na istniejącym ogrodzeniu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; znak: DER-O.232-27/17 Data: 12-10-2017

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.   1. Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska […] Więcej

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu: Wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych i kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania; znak DAT.232-16/17 Data: 06-10-2017

Wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych i kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania – znak sprawy  DAT.232-16/17 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: […] Więcej

Wymiana pokrycia dachu ze słomy, w obiekcie muzealnym Okólnik z Głodna, znajdującym się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, z zachowaniem jego historycznego układu; znak sprawy DAT.232-17/17 Data: 29-09-2017

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.     1. Zamawiający: Muzeum Wsi […] Więcej

Zaproszenie do składania ofert na badanie bilansu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie za rok 2017 Data: 25-09-2017

Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017. Zakres i realizacja badania powinny być zgodne z przepisami prawa, w tym ustawy o […] Więcej

Wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych i kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania; znak DAT.232-16/17 Data: 18-09-2017

Zamawiający: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin. Określenie przedmiotu zamówienia:   Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE I: wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych  Muzeum Wsi Lubelskiej, […] Więcej

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym DWÓR Z ŻYRZYNA znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – DAT.232-13/17 Data: 07-08-2017

W postępowaniu została wybrana oferta złożona przez PHUP "MARBUD" Józef Margosiak, 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 88. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i […] Więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym DWÓR Z ŻYRZYNA znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – DAT.232-13/17 Data: 02-08-2017

W dniu 02.08.2017r. o godz. 08:15 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 184 315,50 zł brutto. […] Więcej

Uszczegółowienie do SIWZ w postępowaniu DAT.232-13/17 Data: 17-07-2017

Informujemy o uszczegółowieniu SIWZ w postępowaniu pn. „Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym DWÓR Z ŻYRZYNA znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”, znak DAT.232-13/17 ogłoszonym w dniu […] Więcej

Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym DWÓR Z ŻYRZYNA znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; DAT.232-13/17 Data: 14-07-2017

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” […] Więcej