Plan zamówień publicznych na rok 2017 Data: 20-02-2017

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROK 2017 W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE:   L.p. Planowany miesiąc rozpoczęcia procedury Nazwa przedmiotu zamówienia Tryb postępowania Orientacyjna wartość netto Rodzaj […] Więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie nr sprawy DAT.232-21a/16 Data: 17-02-2017

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu publicznego z dnia 30.01.2017r. na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie -nr sprawy […] Więcej

Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znak O.232-1/17 Data: 16-02-2017

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znak O.232-1/17. W postępowaniu została wybrana oferta złożona […] Więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; znak sprawy O.232-1/17 Data: 10-02-2017

W dniu 10.02.2017r. o godz. 13:00 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 809 486,57 zł brutto. […] Więcej

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców odnoszące się do postępowania o zamówienie publiczne na usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; O.232-1/17 Data: 09-02-2017

Pytanie nr 1 Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu […] Więcej

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu: Zakup tarcicy…; znak DAT.232-3a/17 Data: 08-02-2017

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie informuje, że w postępowaniu pn. "Zakup tarcicy sosnowej, lipowej i bukowej kl. I, II i III, suchej i sezonowanej, w ogólnej ilości 67,889 m3 z […] Więcej

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców odnoszące się do postępowania o zamówienie publiczne na usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; O.232-1/17 Data: 08-02-2017

1. Zamawiający w Rozdziale III pkt. 17 SIWZ określa „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę” z kolei w rozdziale  X pkt. 10 SIWZ określa „Wykonawca musi wskazać w […] Więcej

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; O.232-1/17 Data: 06-02-2017

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami art. 138g w zw. z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej […] Więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; nr sprawy DAT.232-21a/16 Data: 30-01-2017

Dokumenty w załączeniu: 1. Ogłoszenie o postępowaniu – sprzedaż samochodu 2. Formularz ofertowy – sprzedaz samochodu 3. Wzor umowy 4. Dokumentacja fotograficzna Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2017.r. […] Więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; nr DAT.232-21/16 Data: 30-01-2017

Zamawiający – Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, informuje, że Oferent: Janusz Grab RSG METAL ul. Trześniowska 11, 27-600 Sandomierz, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla postępowania prowadzonego w trybie […] Więcej